اصطلاحات بیمه ای

بازدیدها: 36

بیمه ‌گر: شرکت بیمه‌ ای است که مشخصات آن در ‌بیمه ‌نامه درج شده است و در ازای دریافت ‌حق‌ بیمه، متعهد به جبران خسارت های احتمالی طبق شرایط مندرج در ‌بیمه‌ نامه می باشد.

بیمه‌ گذارشخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذی نفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با ‌بیمه‌ گر منعقد ‌می کند و متعهد پرداخت ‌حق ‌بیمه آن ‌می باشد.

 بیمه شده: شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار می‌گیرد.

 ذی نفع: شخصی است که بنا به درخواست ‌بیمه‌ گذار نام وی در ‌بیمه ‌نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌شود.

 ‌حق ‌بیمه: مبلغی است که در ‌بیمه ‌نامه مشخص شده و ‌بیمه‌ گذار موظف است آن را هنگام صدور ‌بیمه‌ نامه یا به ترتیبی که در ‌بیمه ‌نامه مشخص می شود به ‌بیمه ‌گر پرداخت نماید.

 موضوع بیمه: ممکن است اموال شخص بیمه گذار باشد، که شامل خود اموال یا سود و منفعت حاصل از آنها است و یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی و یا بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوى از اعضاء بدن انسان ، همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

 فرانشیز: بخشی از هر خسارت است که به عهده ‌بیمه‌ گذار است و میزان آن در ‌بیمه‌ نامه مشخص ‌می‌گردد.

 مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه: شروع و پایان مدت اعتبار ‌بیمه‌ نامه به ترتیبی خواهد بود که در ‌بیمه‌ نامه معین ‌می گردد.

بازخرید : انصراف از ادامه بیمه نامه پیش از موعد اتمام قرارداد.