خسارت

بازدیدها: 10

آمار خسارت های بیمه عمر و سرمایه گذاری

در بین میلیونها نفری که از شرکت های بیمه، بیمه عمر دارند، متأسفانه افرادی فوت می کنند. تعهد این بیمه نیز همین است. مهمترین انگیزه افراد از خرید بیمه عمر تأمین خانواده است در صورتیکه سرپرست خود را از دست داده باشند. همچنین هستند افرادی که دچار بیماری های تحت پوشش بیمه عمر شده یا برای همیشه و به صورت کامل، از کارافتاده می شوند. ارائه خدمات بیمه کارآفرین به این افراد جزو خسارت های بیمه عمر به حساب می آید. آمار زیر نشان دهنده پرداخت های بیمه کارآفرین تنها در سالهای ۹۵ و ۹۶ است:

جهت دریافت فایل مربوط به آمار خسارت های سال ۹۶ بیمه کارآفرین در استان تهران  لطفاً اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به آمار خسارت های سال ۹۶ بیمه کارآفرین در شهرستانها  لطفاً اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به آمار خسارت های سال ۹۵ بیمه کارآفرین در استان تهران  لطفاً اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به آمار خسارت های سال ۹۵ بیمه کارآفرین در شهرستانها  لطفاً اینجا کلیک نمایید.