مدیران مجموعه های ورزشی

بازدیدها: 34

بیمه مدیران مجموعه های ورزشی

معرفی بیمه نامه

موضوع بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد جبران خسارت های بدنی وارده به استفاده کنندگان از مجموعه ورزشی در محل مورد بیمه بدین معنی که در صورتیکه بر اثر خطا، قصور، غفلت و اشتباه مدیر، خسارات بدنی متوجه استفاده کنندگان از مجموعه ورزشی گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و یا مقامات ذیصلاح محرز گردد، بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام می نماید.