مدیران مهد کودک

بازدیدها: 22

بیمه مدیران مهد کودک

معرفی بیمه نامه

مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کودکان،نوزادان و شیرخواران تحت نگهداری در محل مهد کودک مندرج در بیمه نامه، بدین معنی که چنانچه در اثر اشتباه، خطا، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام وظایف حرفه ای خود خسارات بدنی به کودکان ، نوزادان و شیرخواران وارد آید و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضائی محرز شناخته شود، بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط این بیمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول زیر خسارات وارده را جبران خواهد نمود.