ناشی از اجرای وظایف ساختمانی

بازدیدها: 24

بیمه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

معرفی بیمه نامه

بیمه مسئولیت حرفه ای مجریان ذیصلاح در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی، بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری، قصور، خطا و غفلت و یا اشتباه حرفه ای مجری ذیصلاح در محدوده اجرایی پروژه خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث و کارگران پروژه ساختمانی وارد آید و مجری ذیصلاح مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت تا حدود تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام می نماید.