نصب و نگهداری آسانسور

بازدیدها: 27

بیمه نصب و نگهداری آسانسور

معرفی بیمه نامه

مسئولیت مدنی بیمه گزار در مورد جبران خسارتهای بدنی وارده به استفاده گنندگان از آسانسور در محل مورد بیمه به نشانی مندرج در بیمه نامه با مشخصات فنی ذکر شده در زیر و تا حدود تعهدات و شرایط مندرج در بیمه نامه، مشروط به انجام نگهداری و سرویس منظم و دوره ای آسانسور توسط یکی از شرکتهای مربوطه و ارائه گواهی استاندارد در زمان پرداخت خسارت توسط بیمه گزار.